Roadmap Dosen Prodi Administrasi Publik

NamaNIDNFile
Ahmad Riyadh BM, SH, M.Si, Ph.D0724066404
Eni Rustianingsih, ST. MT. Dr8965930022
Fajar Muharram, S.Sos., M.IP.0707098803
Hendra Sukmana, SAP. MKP0709069102
Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP. M.AP. M.Pol.Sc0712089001
Isna Fitria Agustina, S.Sos., M.Si.0728087803
Isnaini Rodiyah, Dra. M.Si, Dr.0712126604
Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP0725069001
Sheila Agustina, SS., M.Pd0727089002